28/05/2024

Mistrzowie Dydaktyki

Mistrzowie Dydaktyki


Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

MNiSW/2019/254/DIR/KH

Na realizację przedsięwzięcia uczelni zostały przyznane środki w wysokości 196 524,00 zł

MNiSW/2020/145/DIR/KH

Na realizację przedsięwzięcia uczelni zostały przyznane środki w wysokości 196 524,00 zł

Projekt Mistrzowie Dydaktyki skierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni, którą reprezentują,
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

BAZA TUTORÓW:​

dr hab. prof. UKSW Dominika Dzwonkowska

dziedzina nauk humanistycznych     filozofia

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/70/dominika-dzwonkowska/

dr Zbigniew Więckowski 

dziedzina nauk społecznych     nauki prawne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/489/dr-zbigniew-wieckowski/

dr hab. prof. UKSW Artur Kotowski

dziedzina nauk społecznych      nauki prawne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/351/artur-kotowski/

dr Karolina Zioło-Pużuk  

dziedzina nauk humanistycznych         językoznawstwo

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/129/karolina-ziolo-puzuk/

dr Anna Czyżkowska  

dziedzina nauk społecznych        psychologia

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/515/dr-anna-czyzkowska/

dr Justyna Stępkowska

nauki medyczne, nauki o rodzinie

dr Przemysław Gawron

dziedzina nauk humanistycznych            nauki prawne

ks. dr Wojciech Kućko

dziedzina nauk teologicznych    nauki teologiczne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/518/ks-dr-wojciech-kucko/

dr Joanna Świderska  

dziedzina nauk społecznych     psychologia

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/531/joanna-swiderska/

ks. dr Krzysztof Filipowicz

dziedzina nauk teologicznych    nauki teologiczne

dr Agnieszka Burakowska  

dziedzina nauk humanistycznych     filologia angielska

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/513/dr-agnieszka-burakowska/

dr Piotr Dejneka

dziedzina nauk humanistycznych     nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/378/piotr-dejneka/

dr Małgorzata Burta   

dziedzina nauk humanistycznych             literaturoznawstwo

dr Magdalena Tarnowska 

dziedzina nauk humanistycznych     nauki o sztuce

mgr Agnieszka Dąbrowska   

dziedzina nauk humanistycznych     filologia angielska

dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński  

dziedzina nauk prawnych     nauki prawne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/31/marek-swierczynski/

mgr Małgorzata Lang   

dziedzina nauk humanistycznych     filologia angielska

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/519/mgr-malgorzata-lang/

dr Bartłomiej Dźwigała   

dziedzina nauk humanistycznych     historia

mgr Katarzyna Kwiatkowska

dziedzina nauk społecznych     psychologia

dr Joanna Zaucha  

dziedzina nauk humanistycznych             językoznawstwo

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/266/dr-joanna-zaucha/

dr Katarzyna Cichos  

dziedzina nauk społecznych             nauki prawne, nauki o polityce i administracji

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/514/dr-katarzyna-cichos/

dr Olga Kotowska-Wójcik 

dziedzina nauk społecznych     nauki socjologiczne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/322/olga-kotowska-wojcik/

dr Barbara Głasek   

dziedzina nauk o kulturze fizycznej

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/517/dr-barbara-glasek/

beylikdüzü escort

dr Dariusz Tułowiecki  

dziedzina nauk społecznych     nauki socjologiczne

dr Monika Fajfer   

dziedzina nauk prawnych            nauki biologiczne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/516/dr-monika-fajfer/

Więcej informacji dotyczących Projektu można znaleźć na stronach MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktykihttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wdrozenie-modelu-tutoringu-do-praktyki-uczelnianej-w-ramach-projektu-mistrzowie-dydaktyki

Biuro projektu

Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 12, pokój 1223

tel.: +48 22 561 88 61, w. 261
Agnieszka Wasilewska
e-mail: a.wasilewska@uksw.edu.pl

Ośrodek Zarządzania Projektami

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. +(48) 22 561 90 29  w. 429
Wanda Naumiuk
e-mail: w.naumiuk@uksw.edu.pl