28/05/2024

Zapraszamy na Tydzień Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego!

Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych oraz on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych. Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.
Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie!
Dzielmy się dobrem, które posiadamy. Ubogacajmy się wzajemnie poprzez wymianę myśli, doświadczeń, rozmowę.
Uniwersytet wspiera się na dwóch filarach: nauce i dydaktyce, które powinny ze sobą dyskutować i wzajemnie się inspirować, by służyć środowisku akademickiemu i całemu społeczeństwu.

PROGRAM

TYGODNIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


PONIEDZIAŁEK 17.10.2022

Wyzwania i trudności w pracy dydaktycznej z użyciem metody projektowej

*panel dla nauczycieli akademickich i doktorantów

godz. 9.30 – 10.15

on-line

PROWADZĄCA: dr Paulina Rosińska, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Podczas wykładu zostanie pokrótce przedstawiona metoda projektu. Uczestnicy zostaną zapoznani z korzyściami pracy dydaktycznej z użyciem tej metody. Prowadząca zajęcia skupi się przede wszystkim na swoim doświadczeniu i podejmie refleksję celem pokazania kilku aspektów, w których można napotkać trudności pracując taką metodą.

Jakość kształcenia – zapewnianie czy iluzja?

*panel dla nauczycieli akademickich

godz. 12.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

ORGANIZATOR: Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

 

W ramach panelu zostaną przedstawione wyniki oceny zajęć dydaktycznych za semestr letni 2021/2022.

 

STRES – Wróg czy przyjaciel? Istota stresu i jego rola w życiu człowieka.

godz. 13.15

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCA: prof. ucz. dr hab. Jolanta Łodzińska, Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Stres jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Towarzyszy nam niemal codziennie, niejednokrotnie dostarczając więcej kłopotów niż zysków. Problem stresu, a także sposobów radzenia sobie z nim nie traci na aktualności. Stres jest jednym z wielu potencjalnych wyznaczników zdrowia. Nie jest on zjawiskiem nowym, a towarzyszy człowiekowi od początku jego życia. Często określa się go jako pewien psychiczny stan człowieka, będący pochodną reakcji na uwarunkowania środowiskowe. Stres związany z pracą jest poważnym problemem na całym świecie, w tym także w Europie.

Ogromny postęp techniki w ostatnich dziesięcioleciach, oprócz osiągnięć wzbogacających sferę życia człowieka przyniósł także nowe zagrożenia i uciążliwości. Jakże trafnie określił ten fakt Jan Paweł II mówiąc: „człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem”. Skutki stresu mogą być różnorodne. Polegają one na zmianach nastroju i zachowania, pogorszeniu kontaktów z innymi osobami, niewywiązywaniu się z obowiązków oraz wielorakich reakcjach fizjologicznych organizmu, takich jak: wzrost ciśnienia krwi, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, napięcie mięśni, ból głowy, karku, ramion itp.

Układ nerwowy działa sprawnie, jeżeli nie zostanie naruszona jego równowaga. W przeciwnym razie mogą wystąpić choroby o różnym nasileniu i objawach. W następstwie nadmiernego obciążenia układu nerwowego nie tylko pogarsza się samopoczucie, lecz zmniejsza się także zdolność do pracy, a co za tym idzie, istnieje realne niebezpieczeństwo występowania wypadków. Mogą pojawić się także różnego rodzaju konflikty z otoczeniem zarówno w pracy, jak i w stosunkach domowych czy towarzyskich. Codzienne życie pokazuje, że nie jesteśmy w stanie stresu uniknąć. To, w jaki sposób interpretujemy niektóre sytuacje, jest cechą indywidulaną każdego człowieka.

 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa – czym jest i jak przebiega?

godz. 16.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCY: ks. dr Rafał Kamiński, Wydział Prawa Kanonicznego

 

Szkolenie dotyczyć będzie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czym proces jest, jego charakterystyki, etapów, środków dowodowych oraz orzeczeń. Dodatkowo zostaną zaprezentowane różnice w porównaniu z cywilnym procesem rozwodowym. Szkolenie będzie zawierać także odniesienie do autonomii sądownictwa kościelnego i państwowego w sprawach małżeńskich oraz zmian spowodowanych reformą papieża Franciszka. 

 


WTOREK
18.10.2022

Małżeństwo – przeżytek, tradycja czy przyszłość?

godz. 9-45-11.15

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCY: ks. dr Wojciech Kućko, Wydział Studiów nad Rodziną

Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz różne badania ankietowe pokazują nowy trend w polskim społeczeństwie – coraz mniej młodych kobiet i mężczyzn chce wiązać się poprzez zawarcie małżeństwa, nie tylko sakramentalnego w Kościele katolickim, ale też cywilnego. Celem spotkania w formie warsztatów będzie zdiagnozowanie przyczyn i konsekwencji obecnej sytuacji, a także próba odpowiedzi na pytanie, co można zrobić w różnych przestrzeniach życia społecznego, by instytucja małżeństwa nie stała się reliktem przeszłości, a była postrzegana jako piękna propozycja rozwoju życia osobistego i rodzinnego. W trakcie pracy warsztatowej zostanie opracowany plakat promujący małżeństwo.

Badania użytkowników interfejsów – warsztat

godz. 10.00-12.00

on-line

PROWADZĄCA: dr Agnieszka Smaga, Wydział Nauk Humanistycznych

Warsztat będzie dotyczył badania potrzeb użytkowników internetowych portali służących edukacji. Sześciu chętnych uczestników warsztatu zostanie poproszonych o zalogowanie się do FigJamu i wykonanie trzech zadań testowych.

Nauczania biologii wspomagane modelami matematycznymi

*wykład odwołany

godz. 14.45-16.15

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Janusz Uchmański, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Istnieją takie tematy w biologii, które mogą być w atrakcyjny sposób nauczane przy użyciu komputerów i modeli komputerowych. Dotyczy to zwłaszcza pewnych zagadnień z dziedziny ekologii, a konkretnie funkcjonowania układów ekologicznych.

Taka formuła zajęć daje nowe możliwości zainteresowania biologią młodzieży uzdolnionej informatycznie i matematycznie. Może to w przyszłości zmienić obraz biologii i otworzyć perspektywę przejścia od biologii jako nauki opisowej do biologii, która podobnie jak fizyka posługuje się modelami matematycznymi.

O współczesnych pożytkach z (dwustuletniego) romantyzmu – wykład

godz. 15.00-16.30

spotkanie stacjonarne, kampus Dewajtis

PROWADZĄCA: dr Małgorzata Burta, Wydział Nauk Humanistycznych

Tematyka wykładu nawiązuje do obchodów Roku Polskiego Romantyzmu i rozwija przekonanie, że „pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość.
W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele” (fragment ustawy sejmowej). Wykład ukaże wybrane przykłady obecności i nawiązań, żywe spory o depozyt i nieustannie ponawiane próby odnawiania znaczeń romantyzmu. 


ŚRODA
19.10.2022

Autyzm, Asparger i in. – jak reagować, gdy mamy takiego studenta, jak rozpoznać nietypowe zachowania…

godz. 10.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Wydział Nauk Pedagogicznych

Osoby z autyzmem, osoby ze spektrum, autyzm wczesnodziecięcy … wielość określeń wskazuje na różnorodność problemu. Podczas spotkania, chciałbym przedstawić problem nauczania w odbiorze osób z autyzmem. Jak inaczej można zrozumieć i spojrzeć na przekaz wiedzy. Na końcu, chcę przedstawić uwagi Pete Wharmby – Rzeczy, które sprawiają, że ja – autystyczny dorosły – jestem naprawdę nieszczęśliwy… .

Tutoring akademicki w praktyce uczelnianej

*panel dla nauczycieli akademickich

godz. 11.30 – 13.00

on-line

PROWADZĄCY:  Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

W związku z Zarządzeniem Nr 93/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wdrożenia tutoringu akademickiego do praktyki uczelnianej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mając na uwadze  doświadczenie pracowników UKSW, którzy uczestniczyli w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji na temat możliwości zastosowania „tutoringu” jako metody dydaktycznej w naszym uniwersytecie.

 

Jak sporządzać mądre notatki w pracy naukowej/zettelkasten, czyli najbardziej produktywna metoda w nauce

godz. 13.00

on-line

PROWADZĄCA: dr Joanna Skurzak, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Chcesz napisać tekst w 20 min? Jak mieć dostęp do książek i artykułów czytanych kilka lat temu? Chcesz widzieć powiązania pomiędzy swoimi różnymi notatkami? Czy wiesz, że zaznaczanie to nie zapamiętywanie – masz kindle’a pełnego podkreśleń albo pomazaną książkę? To jeszcze nie znaczy, że masz dobre notatki.

Pamiętaj, że przepisywanie to jeszcze nie zapamiętywanie – zamiast próbować zrozumieć, co autor miał na myśli, przepisujemy całe zdania, ale to nie wspiera w ogóle procesu uczenia się i zapamiętywania. System Zettelkasten, który zaprezentuję na wykładzie, to nie jest kolejny „program do notatek”, ale całym system ułatwiającym dostęp do zapisanej wiedzy, uczący zapamiętywania i ukazujący powiązania pomiędzy pojedynczymi notatkami. Warto poznać ten nowy system ułatwiający pracę i naukę!

 

Emisja głosu – mini-warsztaty dla nauczycieli

*panel dla nauczycieli akademickich

godz. 14.00

zajęcia na hali sportowej

PROWADZĄCA: dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

Głos jest podstawowym narzędziem pracy dla każdego nauczyciela. Na zajęciach nauczymy się wykorzystywać oddech przeponowy w celu oszczędzania swoich strun głosowych oraz poznamy szereg ćwiczeń usprawniających nasz aparat mowy. W praktyce nauczymy się, jak oszczędzać swój głos i zapobiegać schorzeniom zawodowym.

Z pasji do filozofii – działalność radia Sed Contra

godz. 15.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Robert Piłat, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Prezentacja będzie poświęcona działalności radia filozoficznego studentów i doktorantów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej SED CONTRA. Powstało ono przed kilku laty mając za cel regularne tworzenie podcastów o tematyce filozoficznej. Tworzymy audycje o rozmaitym charakterze: rozmowy z gośćmi, dyskusje redakcyjne tworzące czasem serie, jak ta o filozoficznej treści przysłów polskich, albo filozoficzny przegląd prasy wydobywający problemy filozoficzne z codziennych wiadomości.

Rozmawiamy o nowo wydanych książkach filozoficznych i o projektach badawczych. W naszych zasobach jest też kilka audiobooków filozoficznych.

Nazwa radia: SED CONTRA oddaje krytycznego ducha filozofii, która nie skupia się na promowaniu jakiegoś obrazu świata, lecz z równym krytycyzmem bada wszystkie takie obrazy i związane z nimi systemy normatywne. Kolegium redakcyjne radia zmienia się w miarę jak przychodzą i odchodzą kolejne roczniki studentów i doktorantów. Studenci mają od kilku lat możliwość uczestniczenia w warsztatach radiowych w ramach studiów filozoficznych, Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Za działalnością radia stoi nie tylko zamiłowanie do filozofii, ale również pasja tworzenia dobrego radia. Uczymy się świadomie, mądrze i przyjaźnie używać swoich głosów dla podtrzymania dobrej rozmowy. Idziemy w ślady podobnych inicjatyw na świecie, w których najbardziej znaną jest Philosophy Talk, radio związane z Uniwersytetem Stanforda.  

Co to są kraje biblijne? Podróżując śladami biblijnych bohaterów

godz. 16.00

on-line

PROWADZĄCA: prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska, Wydział Teologiczny

Wykład dotyczyć będzie mniej znanego, a ważnego pojęcia „geografii zbawienia”: miejsc, które związane były z powstaniem Biblii, i w których toczyły się wydarzenia opisane na kartach Pisma Świętego.

Nie chodzi tylko o Izrael, ale o cały Bliski Wschód i region Morza Śródziemnego, które miały szczególne znaczenie dla całej naszej cywilizacji, były kolebką kultury.

Dziś można do podróżować i pielgrzymować do tych miejsc, do czego zachęca także nasz nowy kierunek studiów: „Chrześcijańska turystyka religijna”.

Z pasji do nauki, czyli o promowaniu badań w mediach społecznościowych

godz. 17.00

on-line

PROWADZĄCY: ks. dr Marcin Kołodziej, Wydział Teologiczny

Jesteś osobą, która z sukcesem realizuje swoje pasje naukowe? Prowadzisz ciekawe badania i masz już ich wyniki, ale nie wiesz komu i w jaki sposób o tym opowiedzieć? Media społecznościowe mogą  być dla Ciebie szansą i stoją prze Tobą otworem! Jak to zrobić? Dowiesz się na tym szkoleniu.

 

 

Dlaczego warto planować zajęcia? Lesson plan w dydaktyce akademickiej

godz. 17.00

on-line

PROWADZĄCY: dr Olga Broniś, Wydział Nauk Humanistycznych

Co sprawia, że na jedne zajęcia uczęszczamy chętniej niż na inne? Dlaczego po niektórych wykładach mamy wrażenie, że wiedza sama weszła nam do głowy, a po innych czujemy się przytłoczeni?

Czynników jest oczywiście wiele, i nie na wszystkie z nich my, prowadzący, mamy wpływ. Tym, nad czym na pewno warto się pochylić, jest przemyślana struktura zajęć i adekwatny zakres materiału, który zamierzamy podczas jednej jednostki lekcyjnej przedstawić Słuchaczom.

Celem niniejszych warsztatów jest zapoznanie Państwa z narzędziem (ang. lesson plan), które pomoże dobrze rozplanować strukturę i tempo zajęć akademickich. Lesson plan stanowi bazę dydaktyczną w nauczaniu języków obcych, w szczególności języka angielskiego, gdzie skuteczność nauczania jest stale poddawana weryfikacji w formie cieszących się ogromną popularnością certyfikatów językowych. Na tych  warsztatach przestawiona zostanie struktura zajęć bazująca na kanonicznym lesson plan, oraz omówione zostaną możliwe zastosowania tego narzędzia w realiach akademickich. Zapraszam Państwa do dyskusji.


Ruszaj po rozwój – stypendia i granty rozwojowe z Santander Uniwersidades

godz. 18.30

on-line

PROWADZĄCY: dyr Wojciech Leśniewski, Santander Uniwersidades

Dyrektor Santander Universidades zaprasza na szkolenie dotyczące programów rozwojowych. Jeżeli chcesz poznać ideę działania Santander Universidades, interesujesz się społeczną odpowiedzialnością biznesu i chcesz poznać ofertę przygotowaną na 4Q – koniecznie zapisz się na szkolenie!


CZWARTEK
20.10.2022

Student idzie po granty!

godz. 9.30

on-line

PROWADZĄCY: mgr Jarosław Rokita, Biuro ds. Badań Naukowych (BBN)

Zachęcamy studentów do rozwoju naukowego i ubiegania się o granty i dofinansowanie w ramach projektów badawczych. Pracownik Biura Badań Naukowych UKSW krok po kroku wyjaśni zawiłości z tym związane i przybliży tak ważne dla rozwoju naukowego studentów a mało rozpoznane zagadnienie.

 

Tworzenie materiałów dydaktycznych dla studentów w standardzie WCAG

*szkolenie odwołane
*panel dla nauczycieli akademickich

godz. 11.15

on-line

PROWADZĄCA: mgr Katarzyna Kwiatkowska, Wydział Studiów nad Rodziną

Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej

godz. 11.30 – 13.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCA: dr Katarzyna Stankiewicz, Wydział Studiów nad Rodziną

W dobie migracji nie sposób uciec od tematyki wielo- i międzykulturowości. Ta druga staje się wyzwaniem, również o charakterze edukacyjnym. Wykład ma na celu wprowadzić do tematyki edukacji międzykulturowej. Uczestnik dowie się w jego trakcie, czym różni się wielokulturowość od międzykulturowości. Zmierzymy się też z wieloznacznym pojęciem kultury, by w jej kontekście spojrzeć na spotkanie międzykulturowe oraz cele i założenia edukacji międzykulturowej.

 

Wykorzystanie aplikacji Genially i Wordwall do aktywizowania studentów podczas zajęć dydaktycznych – warsztat

*panel dla nauczycieli akademickich i doktorantów

godz. 12.00

on-line

PROWADZĄCY: mgr Łukasz Tupacz, Wydział Nauk Humanistycznych

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami dwóch aplikacji internetowych, które można wykorzystać w bieżącej pracy ze studentami. Serwis „Genially” umożliwia kreowanie interesujących prezentacji i kart pracy, które mogą zawierać hiperłącza, materiały graficzne, wideo czy dźwiękowe. Ponadto, wykorzystując szablony, można w prosty sposób przygotowywać wirtualne Escape Roomy. Po aplikację „Wordwall” warto sięgać, jeśli zależy nam na szybkim tworzeniu interaktywnych ćwiczeń. Uczestnicy, wspólnie z prowadzącym, będą wykonywać proste projekty, które przygotowują ich do sięgnięcia po wspomniane aplikacje.

 

Cóż to jest prawda? Jak nie utonąć w oceanie fake newsów i nie zostać „pożytecznym idiotą”?

godz. 16.15

on-line

PROWADZĄCY: dr Piotr Łuczuk, Wydział Teologiczny

Dezinformacja to zamierzone wprowadzanie w błąd. Przekazywanie opinii publicznej lub przeciwnikowi całkowicie fałszywych lub odpowiednio zmanipulowanych informacji. Odgrywa kluczowe znaczenie w teorii wojskowości i rozgrywkach szpiegowskich. W ostatnim czasie jej użycie rozpowszechnione jest także w mediach, a głównym celem dezinformacji stają się przedstawiciele opinii publicznej. Zagadnienie ściśle związane jest z fake newsami, trollingiem oraz propagandą. Dezinformację wykorzystuje się również w marketingu, reklamie, polityce oraz środkach społecznego przekazu i masowego komunikowania. W ostatnim czasie, w kontekście wojny toczącej się na terytorium Ukrainy coraz częściej docierają do nas informacje o wciąganiu w złożone kampanie dezinformacyjne poszczególnych dziennikarzy, a niekiedy nawet całych redakcji. Jak odróżnić prawdę od fake newsa w czasach post-prawdy? Przyjrzyjmy się bliżej mechanizmom dezinformacji…

Najlepszą metodą jest weryfikowanie informacji. Choćby NASK prowadzi akcję pięciu ZET, a więc zweryfikuj, zweryfikuj, zweryfikuj, zweryfikuj, zweryfikuj. Najważniejszą kwestią jest ta, czy znamy autora informacji, którą dostajemy. Ważne, by wiedzieć jaka jest data utworzenia zdjęcia, które publikujemy – czy czasem nie podajemy materiałów autentycznych, ale na przykład niezwiązanych z opisywaną przez nas sprawą. Przykładowo – czy tekstu o obecnej wojnie nie ilustrujemy zdjęciami sprzed 2014 roku. Wreszcie najważniejsze – uważajmy, co sami podajemy dalej. Byśmy w dobrej wierze sami nie stali się pożytecznymi idiotami.

W jaki jeszcze sposób możemy chronić się przed machiną dezinformacji? Więcej na ten temat na najbliższych warsztatach.

 

Wpływ aktywności fizycznej na możliwości intelektualne człowieka

godz. 14.00

*zmiana godziny

on-line

PROWADZĄCA: dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

Aktywność fizyczna ma niezmiernie ważne znaczenie dla funkcjonowania naszego mózgu. Badania naukowe dowodzą, że dzieci które miały włączany ruch do lekcji matematyki osiągały dużo lepsze rezultaty, niż dzieci z grupy kontrolnej. Podobne badania były przeprowadzone w zakresie nauczania języków obcych. W trakcie wykładu on-line opowiem o tym jak i dlaczego ruch zwiększa nasze możliwości intelektualne.

 

 

 

Współpraca nauki z biznesem – model B+R

*szkolenie odwołane

godz. 18.00

on-line

PROWADZĄCY: mgr Jarosław Olszewski, Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD)

 


PIĄTEK
21.10.2022

Komunikacja, mediacja, coaching – zastosowanie metod w dydaktyce akademickiej – warsztat

*panel dla nauczycieli akademickich

godz. 10.00 – 11.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

 

PROWADZĄCA: dr Monika Bukowska, Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Warsztaty mają na celu pokazanie jak ważną rolę może spełniać komunikacja oraz takie narzędzia jak coaching czy mediacje we wspomaganiu procesu kształcenia. Bowiem współczesna dydaktyka potrzebuje nowatorskich rozwiązań w obszarze metodyki pracy dydaktycznej, mających na celu podniesienie jakości i efektywności działań edukacyjnych. W szczególności takie umiejętności, jak uważne słuchanie czy zadawanie inspirujących, głębszych pytań mogą zwiększyć efektywność nauczania. Te narzędzia mogą pomóc rozwijać wśród Studentów umiejętność efektywnego zdobywania wiedzy, samodzielnego myślenia, jak również rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

 

Jak kształtować kompetencje przyszłości studentów i aktywnie współdziałać z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Dobre praktyki dla Uczelni.

*panel dla nauczycieli akademickich

godz. 13.00

on-line

 

PROWADZĄCY: prof. ucz. dr hab. Mariusz Szyrski, Dyrektor Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej, AIP UKSW

 

Algorytmy we współczesnym społeczeństwie – zarys problematyki

godz. 14.00

on-line

 

PROWADZĄCY: dr Maciej Hulicki, Wydział Prawa i Administracji

Na wykładzie zaprezentowane zostaną najważniejsze prawne, społeczne i ekonomiczne zagadnienia zastosowania zaawansowanych algorytmów i sztucznej inteligencji we współczesnym społeczeństwie. Ich wykorzystanie staje się coraz powszechniejsze, jednak technologie te często powodują różnego rodzaju problemy dla uczestników rynku cyfrowego i stanowią wyzwanie dla podstawowych zasad prawnych i wartości, na których ufundowane zostało współczesne społeczeństwo. Tematyka ta jest niezwykle dynamiczna, dlatego podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze koncepcje i badania w tym zakresie.

 

Tłumaczyć inność – mosty polsko-włoskie ponad stereotypami

godz. 16.00

on-line

 

PROWADZĄCY: dr Leonardo Masi, Wydział Nauk Humanistycznych

Co może być kluczem do przedstawienia danego kraju, gdy słuchacz myśli, że już wszystko o nim wie lub przynajmniej ma bardzo wyraźny, z góry określony obraz? Wykład będzie oparty na wybranych przykładach z pracy tłumaczy i nauczycieli, którzy musieli uczyć Włoch Polaków, a Polski Włochów.