28/05/2024
Zapraszam do udziału w tegorocznej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia.
dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.,
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych oraz on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych. Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.
Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie!
Dzielmy się dobrem, które posiadamy. Ubogacajmy się wzajemnie poprzez wymianę myśli, doświadczeń, rozmowę.
Uniwersytet wspiera się na dwóch filarach: nauce i dydaktyce, które powinny ze sobą dyskutować i wzajemnie się inspirować, by służyć środowisku akademickiemu i całemu społeczeństwu.

PROGRAM

TYGODNIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


PONIEDZIAŁEK 16.10.2023

Zatroszcz się o swój kręgosłup – cz. 1 

godz. 14.00 – 15.00

on-line, MS Teams

PROWADZĄCA: dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

Podczas tego spotkania poznamy najistotniejsze kwestie dotyczące budowy kręgosłupa, w jaki sposób należy o niego dbać, aby służył nam jak najdłużej w dobrej formie i bez bólu, w jaki sposób pomóc sobie samemu, gdy boli. Będzie możliwość zadawania pytań indywidualnych i dyskusji.

* We wtorek 17.10.2023 w  godz. 14.00 – 15.00 w Hali Sportowej UKSW odbędą się zajęcia praktyczne. Zapraszamy do udziału.


WTOREK
17.10.2023

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,  dr hab. Anna Fidelus prof. ucz., zaprasza do udziału  w seminarium:

Uniwersytet, prawda i przyjaźń – seminarium poświęcone jakości kształcenia 

godz. 12.00
spotkanie stacjonarne, s. 201, bud. 23, kampus Wóycickiego

ORGANIZATOR: Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

Seminarium rozpocznie się wykładem prof. dr. hab. Artura Andrzejuka, prof. Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW:   

Uniwersytet, prawda i przyjaźń. Klasyczna koncepcja uniwersytetu i nauczania uniwersyteckiego w ujęciu Mieczysława Gogacza, profesora filozofii ATK w latach 1966-1997.  

Spotkanie będzie połączone z prezentacją wyników oceny zajęć dydaktycznych za ostatni semestr oraz podsumowaniem wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ostatnim roku wśród różnych grup społeczności akademickiej UKSW przez Zespół ds. badań jakości kształcenia i Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia.  

Zapraszamy do dyskusji nt. roli uniwersytetu we współczesnym świecie i misji, którą winien realizować Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.   

Małżeństwo – między tradycją a nowoczesnością

godz. 13.15 – 14.45

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCY: ks. dr Wojciech Kućko, Wydział Studiów nad Rodziną

Głównym celem spotkania będzie przygotowanie plakatu promującego tradycyjny i jednocześnie nowoczesny model małżeństwa. W części teoretycznej zostaną omówione wybrane dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, obrazujące zmniejszającą się liczbę zawieranych małżeństw. W części ćwiczeniowej zostanie podjęta próba diagnozy przyczyn i konsekwencji obecnej sytuacji, a także odpowiedzi na pytanie, co można zrobić w różnych przestrzeniach życia społecznego, by instytucja małżeństwa nie stała się reliktem przeszłości, a była postrzegana jako piękna propozycja rozwoju życia osobistego i rodzinnego. Uczestnicy będą zaproszeni do wykonania za pomocą narzędzi online plakatu promującego małżeństwo.

Zatroszcz się o swój kręgosłup – cz. 2 (praktyczna)

godz. 14.00 – 15.00

spotkanie stacjonarne, sala fitness, bud. nr 5, Hala Sportowa

PROWADZĄCA: dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

Zapraszamy na salę gimnastyczną na ćwiczenia praktyczne, które służą utrzymaniu prawidłowej sylwetki ciała. Poznamy sprawdzone metody umożliwiające zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa. 


ŚRODA
18.10.2023

Czy roboty zabiorą nam pracę?

godz. 11.00 – 12.00

on-line, MS Teams

PROWADZĄCY: dr Piotr Łuczuk, Wydział Teologiczny

Nadejście ery robotów zapowiadano od dawna. W Polsce czynili to na kartach swoich powieści i opowiadań Stanisław Lem oraz Janusz Zajdel, za granicą był to z kolei Philip K. Dick nazywany przez współczesnych „Dostojewskim Science-Fiction” oraz Isaac Asimov. Z biegiem czasu okazało się, że wizje przyszłości z ich książek coraz bardziej przypominają teraźniejszość, w której żyjemy. Jeśli idea funkcjonujących obok człowieka robotów wydaje się zbyt abstrakcyjna, radzę zastanowić się, czy przypadkiem tego typu maszyny nie znajdują się już w naszych domach. O ile robot kuchenny tak naprawdę z robotem ma raczej niewiele wspólnego, o tyle proces automatyzacji w domowym zaciszu wspierają zdobywające coraz większą popularność roboty sprzątające, smart telewizory, współpracujące z aplikacjami w telefonach ekspresy do kawy, a producenci już kreślą wizję inteligentnych lodówek, które połączone z Internetem będą w stanie same uzupełniać brakujące zapasy. Co ciekawe część z opisanych tu rozwiązań już funkcjonuje w niektórych domach. Wiele osób na postępującą robotyzację i automatyzację miejsc pracy nie patrzy jednak wyłącznie w samych superlatywach. Pojawia się obawa o to, że robot będzie mógł zastąpić człowieka i pozbawić go pracy. Spróbujmy zatem przyjrzeć się bliżej szansom i zagrożeniom związanym z rozwojem nowych technologii, automatyzacji miejsc pracy i perspektyw na najbliższe lata.

 Analitycy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos „Future of Jobs Survey 2020” sugerowali, że w ciągu najbliższych 5-10 lat w związku z procesami automatyzacji mogą zniknąć dość popularne zawody. Czy ich przewidywania okazały się prawdziwe? Czy rzeczywiście mamy powody do obaw?

 

Współczesne wyzwania dla progresywnej metodologii

godz. 11.30

on-line, MS Teams

PROWADZĄCY: prof. ucz. dr hab. Tomasz Korczyński, Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Zmiany społeczne dokonujące się w okresie cyfrowej Rewolucji 4.0 zmuszają badaczy nauk społecznych do paradygmatycznych zmian metodologicznych i teoretycznych, w tym słownika swojego fachu. Narzędzia modernistyczne stały się archaiczne względem progresywnych wyzwań XXI wieku. Socjolodzy stanęli zatem przed ogromnym wyzwaniem. Jako aktywni obserwatorzy działań społecznych oraz zmian społecznych muszą posiadać adekwatne sposoby uchwycenia kulturowych przełomów XXI wieku, a zatem nie mogą już opierać swoich narzędzi i utrzymywać swych warsztatów w duchu zakończonej przed laty epoki Nowoczesności. W czasie warsztatu będziemy dyskutować, w jaki sposób konceptualizować i operacjonalizować dzisiaj nowe zjawiska społeczno-kulturowe.

 

Wpływ emocji na środowisko pracy ze studentem

godz. 14.30 – 15.30

on-line, MS Teams

PROWADZĄCY: dr Bartłomiej Swebodziński, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Reakcje emocjonalne pojawiają się wszędzie, a są szczególnie widoczne m.in. podczas pracy edukacyjnej. Do ich generowania dochodzi łatwo. A gdy już powstaną, to łatwo się rozlewają na inne bodźce środowiska – czy to fizycznego, czy też społecznego. Dotyczy to przyjemnych, ale i awersyjnych dla studenta sytuacji. Za takie zjawiska odpowiadają ściśle określone pętle neuronowe w naszym mózgowiu, co potwierdza ich konstytuowanie się. Dlatego wymaga to od nauczyciela świadomej i odpowiedzialnej pracy ze studentem.

 


CZWARTEK
19.10.2023

Zasoby elektroniczne w Bibliotece UKSW oraz programy publikowania otwartego ELSEVIER I SPRINGER

godz. 11.30 – 12.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego, Czytelnia Ogólna (bud. 23 pok. 110)

PROWADZĄCY: dr Jakub Kowalski, Zastępca Dyrektora Biblioteki UKSW

Zapraszamy na spotkanie, które będzie poświęcone dostępnym w Bibliotece UKSW zasobom elektronicznym, w tym kolekcjom książek, czasopism i subskrybowanym bazom danych. Omówione zostaną indeksowane w bazach zasoby cyfrowe oraz sposoby korzystania z tego rodzaju źródeł wiedzy. Ponadto przybliżone zostaną zasady uczestnictwa w koordynowanych przez Bibliotekę UKSW programach publikowania otwartego wydawnictw Elsevier i Springer.

 

Wybrane starodruki i kolekcje specjalne Biblioteki UKSW 

godz. 13.00

spotkanie stacjonarne, kampus Dewajtis, Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna (nowy Gmach pom. 305)

PROWADZĄCA: mgr Jolanta Białkowska, Zastępca Dyrektora Biblioteki UKSW

Zapraszamy na prezentację wybranych starodruków  i kolekcji ze zbiorów Biblioteki UKSW. W zbiorach Biblioteki UKSW znajduje się wiele cennych pozycji. Księgozbiór ten mający charakter ogólnouniwersytecki i multidyscyplinarny zawiera jednakże pewne, mogące zostać łatwo wyodrębnione z uwagi na ich cechy szczególne, kolekcje. Zaprezentujemy Państwu wybrane zbiory, które posiadają dużą wartość zarówno naukową, jak również są cenne z punktu widzenia polskich i zagranicznych dóbr kultury. Biblioteka posiada księgozbiór liczący ok. 400 tys. woluminów, w tym  pierwodruki dzieł pisarzy epoki Romantyzmu,  około tysiąca starych druków (publikacji wydanych w latach 1501-1800) oraz dwa inkunabuły.  

Sztywność poznawcza w edukacji

godz. 13.00 – 14.00

on-line, MS Times

PROWADZĄCA: dr Daria Ford, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jak edukacja może przyczyniać się do kształtowania sztywności poznawczej u uczniów? Jakie postawy są związane z potrzebą domknięcia poznawczego? Jak skutecznie wspierać studentów w obliczu nowych wyzwań, które stawiane są przed nimi na studiach? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć podczas naszego spotkania. Ponadto, serdecznie zapraszam do dyskusji na temat Państwa osobistych doświadczeń związanych z problematyką sztywności poznawczej u studentów.

 

Praca z uczniem z doświadczeniem migracji

godz. 13.15 – 14.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCA: dr Katarzyna Stankiewicz, Wydział Studiów nad Rodziną

 

Polska szkoła z każdym rokiem jest coraz bardziej wielokulturowa. Wielokulturowość ta staje się wyzwaniem dla nauczycieli, którzy muszą dostosować swoją pracę do specyficznych potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji. Doświadczenie migracji może mieć różny charakter, począwszy od migracji zarobkowej przez powroty z emigracji aż po uchodźstwo. Celem wykładu będzie przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy dydaktycznej z dziećmi z różnego typu doświadczeniem migracji, uwzględniającej specyficzne potrzeby tych uczniów, jak również potrzeby całego zespołu klasowego. 

 

 Edukacja Przyszłości: Doświadczenia i Inspiracje z Programu   „Mistrzowie Dydaktyki” 

godz. 16.15 

on-line

PROWADZĄCA: dr Monika Fajfer, Wydział Biologii i Nauk o Środowisk

Głównym celem wykładu jest podzielenie się osobistymi doświadczeniami z udziału w programie „Mistrzowie Dydaktyki”, wskazanie, jak program wyglądał w praktyce i jakie korzyści przynosi nauczycielom akademickim. Przedstawienie wybranych narzędzi, strategii i praktyk, które można zastosować podczas zajęć ze studentami.


PIĄTEK
20.10.2023

Nieśmiertelne walce

godz. 9.00 – 10.30

 

spotkanie stacjonarne, bud. nr 5, Hala Sportowa

PROWADZĄCA: dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

Podczas zajęć nauczymy się podstaw walca wiedeńskiego i angielskiego. Są to tańce, które powinien każdy powinien potrafić zatańczyć. W łatwy i przystępny sposób pokażę, jak zapamiętać te tańce na zawsze. Zapraszam zarówno pary, jak i „singli”. 

 

Student idzie po granty!

godz. 9.00

on-line, MS Teams

PROWADZĄCY: mgr Jarosław Rokita, Biuro ds. Badań Naukowych (BBN)

Zachęcamy studentów do rozwoju naukowego i ubiegania się o granty i dofinansowanie w ramach projektów badawczych. Pracownik Biura Badań Naukowych UKSW krok po kroku wyjaśni zawiłości z tym związane i przybliży tak ważne dla rozwoju naukowego studentów a mało rozpoznane zagadnienie.

 

Komunikacja międzyludzka – jak skutecznie rozmawiać z innymi?

godz. 12.00 – 14.00

spotkanie stacjonarne, kampus Wóycickiego

PROWADZĄCA: dr Anna Linek, Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Warsztaty o tym jak aktywnie słuchać, rozmawiać, asertywnie odmawiać, konstruktywnie krytykować i przyjmować krytykę, czyli co robić, aby nasze relacje z innymi były budowane na rozmowach, które dają satysfakcję obu stronom. Zostaną na nich zaprezentowane typowe błędy komunikacyjne utrudniające porozumienie, sposoby na ich unikanie i na skuteczną aktywność komunikacyjną nadawcy i odbiorcy komunikatu. Uczestnicy poznają także formuły tworzenia asertywnych komunikatów i krytyki, które budują, a nie rujnują relację. To wiedza, która przyda się każdemu w relacjach prywatnych i zawodowych.